Hoàng Yến Group
Current openings

Phụ Bếp - Quận 1

Bếp  ·  Hoàng Yến - Quận 1, Fulltime
4,700,0005,300,000 VNĐ

Phụ Bếp - Quận 2

Bếp  ·  Hoàng Yến - Quận 2, Fulltime
4,700,0005,300,000 VNĐ

Phụ Bếp - Quận 3

Bếp  ·  Hoàng Yến - Quận 3, Fulltime
4,700,0005,300,000 VNĐ

Phụ Bếp - Quận 7

Bếp  ·  Hoàng Yến - Quận 7, Fulltime
4,700,0005,300,000 VNĐ

Phụ Bếp - Quận 10

Bếp  ·  Hoàng Yến - Quận 10, Fulltime
4,700,0005,300,000 VNĐ

Phụ Bếp - Quận Bình Thạnh

4,700,0005,300,000 VNĐ

Bếp Chính - Quận 1

Bếp  ·  Hoàng Yến - Quận 1, Fulltime
5,800,0008,000,000 VNĐ

Bếp Chính - Quận 2

Bếp  ·  Hoàng Yến - Quận 2, Fulltime
5,800,0008,000,000 VNĐ

Bếp Chính - Quận 3

Bếp  ·  Hoàng Yến - Quận 3, Fulltime
5,800,0008,000,000 VNĐ

Bếp Chính - Quận 10

Bếp  ·  Hoàng Yến - Quận 10, Fulltime
5,800,0008,000,000 VNĐ

Bếp Chính - Phú Nhuận

5,800,0008,000,000 VNĐ

Nhân Viên Pha Chế - Quận 1

4,700,0005,500,000 VNĐ

Nhân Viên Pha Chế - Quận 2

4,700,0005,500,000 VNĐ

Nhân Viên Pha Chế - Quận 3

4,700,0005,500,000 VNĐ

Nhân Viên Pha Chế - Quận 10

4,700,0005,500,000 VNĐ